Poljoprivreda

Poljoprivreda

Broj stoke, stanje 01.12.2022.

Prema podacima prikazanim u ovom saopštenju, u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2022, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2021,