LOKALNI IZBORI: Obaveštenje o izlaganju na uvid dela jedinstvenog biračkog spiska

Obaveštavaju se građani opštine Svrljig da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za područje opštine Svrljig, za predstojeće izbore za odbornike skupštine gradova i skupština opština u Republici Srbiji, koji će se održati dana 02. juna 2024. godine, u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Deo biračkog spisak koji se vodi za područje opštine Svrljig, biće izložen na uvid građanima u zgradi sedišta Opštine Svrljig, u prostorijama Opštinske uprave opštine Svrljig, u kancelariji broj 7, u vremenu od 7,00 do 15,00 časova, svakog dana osim nedelje, i to putem računarske opreme.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, ostvaruje se na osnovu zahteva birača, a vrši se unošenjem jedinstvenog matičnog broja i imena i prezimena građanina i drugih podataka koji omogućavaju automatsku pretragu podataka o biraču u jedinstvenom biračkom spisku.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Svaki građanin može podneti zahtev Opštinskoj upravi opštine Svrljig za promenu u biračkom spisku ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine Svrljig ili ako neki od podataka nije pravilno upisan (upis,brisanje, ispravku ili dopunu biračkog spiska). Uz zahtev se prilažu zakonom propisani dokazi za vršenje promene. Od proglašenja izborne liste pravo na podnošenje zahteva za izmenu podataka u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, i to na isti način i po istom postupku kao i građani. Uz zahtev se prilažu zakonom propisani dokazi za vršenje promene, a ako zahtev ne podnosi podnosilac proglašene izborne liste i dato punomoćje overeno u skladu sa zakonom.

Upis, brisanje, izmena, ispravka ili dopuna biračkog spiska obuhvata sve promene koje nastanu do 17. maja 2024. godine, do 24,00 časa, kada se birački spisak zaključuje.

Po zaključenju biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana održavanja izbora, promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke) mogu se vršiti samo na osnovu rešenja Ministarstva nadležnog za poslove uprave.

Za bliža obaveštenja građani se mogu informisati na telefon Opštinske uprave opštine Svrljig 018/821-104, a lice za kontakt je Boban Petrović.

#Pročitajte i